Information om vår årsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening Staven kommer att hållas den:

Datum: 2020-12-03
Tid: 18.00
Plats : Stämman genomförs via poströstning.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Styrelsen i Brf Staven har vid sitt styrelsemöte den 12/11 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten ska lämnas till Styrelsen i BRF Stavens brevlåda i B-huset, mangelrummet, senast den 1/12, kl.17.00