Allmänna regler
För vissa typer av ändringar i lägenheten krävs Styrelsens tillstånd innan förändringen genomförs, (Bostadsrättslagen 7 kap 7 §).

Blanketten hittar ni på sidan med blanketter. Ansökan om renovering ska inkomma till Styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, så att Styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan Styrelsens medgivande!

Vi vill att ni sätter upp lappar i ert trapphus och omgivande trapphus om det är renoveringar som är bullriga t.ex. slipning av golv. Detta så att grannar som jobbar natt etc kan veta om det i förväg.

Styrelsens tillstånd
Styrelsens tillstånd krävs för följande ingrepp/renovering:
- Ingrepp i en bärande konstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen. Det är inte lätt för varje sig den enskilda medlemmen eller Styrelsen att avgöra om en konstruktion är bärande eller ej. Till ansökan ska därför ett utlåtande ang. eventuell påverkan på bärighet utfärdad av behörig byggnadsingenjör bifogas. Kostnaden för anlitandet av byggnadsingenjör står medlemmen för.
- Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten. Med detta avses bl.a. installation, renovering eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett.
- Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t. ex. gälla ändring av lägenhetens karaktärsdrag såsom ändrad planlösning eller att dess kulturhistoriska värde inte längre tas till vara.
- Ändringar av elledningar kan kräva tillstånd om det är fråga om sådana ledningar som föreningen svarar för, dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet.
- Eldstad, rökkanal, eller annan del av fastighetens brandskydd (exempelvis brandtätning och gränser mellan brandceller som mellan våra balkonger)

Fackmannamässigt utfört
Renovering och ombyggnad ska utföras enligt svenska byggnormer på ett fackmannamässigt sätt. Notera att försäkringsbolag ofta har krav på att certifikat finns för att omfatta eventuella skador som kan uppstå. Kontrollera gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller.
Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.
Det är medlemmens skyldighet att undersöka om bygganmälan behöver göras. För det fall bygglov krävs ska beviljat bygglov bifogas ansökan.

Enligt nyheterna i Bostadsrättslagen kommer det från och med 1 januari 2023 krävas att renovering av våtrum och kök ska utföras av behörig hantverkare i enlighet relevant certifiering såsom Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BKR), samt råd och anvisningar för Säkra våtrum enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och Måleribranschens våtrumskontroll (MVK). Vid om- och nydragning av rör bör kvalitetsdokument enligt Säker Vatten krävas.

Otillåten renovering kan leda till uppsägning av bostadsrätten
Om en bostadsrättshavare har utfört en otillåten renovering kan det leda till uppsägning av bostadsrätten om bostadsrättshavaren inte efter föreningens begäran antingen i efterhand ansöker om tillstånd för renoveringen och får det beviljat, eller återställer lägenheten så som den var innan den otillåtna renoveringen utfördes.

Överklaga till hyresnämnden
Bostadsrättshavaren kan med start 1 januari 2023 överklaga till hyresnämnden om styrelsen inte lämnat tillstånd till en renoveringsåtgärd, eller tycker att styrelsen har ställt upp orimliga villkor. Har bostadsrättshavaren inte fått tillstånd till renoveringen antingen av styrelsen eller hyresnämnden är renoveringen otillåten.

Vad sker efter en otillåten renovering?
Om styrelsen inte inom två månader från att den otillåtna renoveringen upptäckts skickar en skriftlig begäran om återställande av åtgärden, eller att bostadsrättshavaren i efterhand ansöker om tillstånd och får det beviljat, blir rätten att säga upp bostadsrätten på grund av den otillåtna renoveringen preskriberad. Observera att det gäller från den otillåtna renoveringen upptäckts och inte när den utförts. Den kan alltså ha utförts långt tidigare.

Vattenavstängning
Eventuell vattenavstängning ombesörjes av Styrelsen. Medlemmen ansvarar för att avisera medlemmar i berörda trappuppgångar. Styrelsen bör meddelas senast två veckor innan planerad vattenavstängning och övriga medlemmar en vecka innan. Lägenhetens element får ej avlägsnas. De är föreningens egendom.

Övrigt
Föreningens trivselregler ska följas. Buller ska så långt det är möjligt minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt. Renovering som innebär buller eller för grannar störande ljud får enbart ske mellan kl. 08.00 och 20.00 på vardagar samt mellan kl. 10.00 och 18.00 på helger.
Det är medlemmen som ansvarar för att byggavfall forslas bort. Avfall får inte läggas i föreningens grovsoprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind eller innergård. Trapphuset ska städas dagligen vid nedsmutsning.
Vi ber er att notera att ni som medlem ansvarar för eventuella skador som på grund av ombyggnationen drabbar annan lägenhet.

Kontakta vår förvaltare Egeryds och kolla med dem om ni har kvar några pengar i er reparationsfond.

Köksfläkt

Om ni skall renovera köket är det väldigt viktigt vilken köksfläkt ni väljer. Behöver ni hjälp med köksfläkten har vi i föreningen samarbete med Björkholms El. Vi har varit i kontakt med Franke som tillverkar spiskåpor för att undersöka vilka möjligheter vi har. Möjligheterna att välja bland spiskåpor är tyvärr väldigt begränsade till våra kök. Vårt centrala ventilationssystem med en fläkt bakom kryddhyllan, suger luft via spiskåpan från ventilationsdonen under fönsterbrädorna som vi har i våra rum och får inte ändras. Systemet bakom kryddhyllan tillhör föreningen och får inte flyttas eller göra ingrepp i. Slangen mellan spiskåpa och fläkten måste vara vertikal, ingen böj på den vilket kan medföra lägre flöde på luft och sämre inomhusmiljö. Spiskåpan får inte vara utrustad med fläkt! Då får man dubbla fläktar, vilket medför att man trycker luft till andra brukare i systemet.

Modeller av Franke spiskåpor:

  • Spirit 1221B-16 60cm
  • 300-serien 392-16 60cm
Modellerna som slutar på -10 (251-10) har ingen möjlighet att styra hastigheten på dessa aggregat. De modellerna används när man har en gemensam centralfläkt för flera lägenheter. I vårt fall där varje lägenhet har sin egen centralfläkt måste det vara en -16 (ex. 251-16 som iofs nu har utgått och ersatts av modellen 1221B-16)
Det kan finnas andra märken på marknaden än Franke men då är det av yttersta vikt att man följer texten ovan och verkligen kontrollerar med leverantör om kompabilitet till centrala ventilationssystemet. Stäm gärna av detta med oss i styrelsen innan ni beställer.
Angående injusteringen så är det viktigt att den blir rätt så man inte har för högt eller lågt luftflöde. I dessa modeller så bör/måste man mäta utspänningen från den gamla produkten och ställa in den nya på samma (eller närmaste) spänning.
Här är injusteringen av spjället mindre viktigt eftersom ex. en mindre spjällöppning i köket gör att luften styrs över till övriga utrymmen men den totala luftmängden i lägenheten blir i princip densamma ändå.

Här kan ni se bilder på hur systemet ser ut bakom kryddhyllan.

 

Inglasningar

Det är några som hört av sig angående inglasning av balkonger! Vi har i styrelsen beslutat att endast en entreprenör kan accepteras, vilket har att göra med enhetligt utseende av fasader.

Kontakta TBO Haglinds AB i Arboga på tel. 0589-866 00. Glöm inte byggnadslov.

Är ni osäkra på något får ni väldigt gärna fråga oss i styrelsen innan ni startar.